Ordlista

Biogas    
Metan av förnybart ursprung, t ex från en rötkammare. Kallas ibland rågas. Innehåller metan, koldioxid och vattenånga.

CNG/CBG    
Förkortning för Compressed Natural Gas respektive Compressed Biogas. Metan som är komprimerad till 250–300 bars tryck.

Fordonsgas    
Handelsnamnet för den gas som innehåller minst 97 procent metan, oavsett ursprung.

Gasflak
Container med gastuber för komprimerad gas, dvs CNG eller CBG.

Kryotank
En ”termos” som förvarar flytande metan/LNG i kyld form.

LBE    
Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

LNG/LBG    
Förkortning för Liquefied natural gas respektive Liquefied Biogas. 
Metan som är nedkyld till flytande form (ca –163 grader Celsius).

Metan     
Det enklaste kolvätet samt en energibärare i biogas och naturgas.

MSB    
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Naturgas    
Metan av fossilt ursprung.

TSA 2015    
Anvisningar – tankstationer för metangasdrivna fordon. En instruktion för hur tankstationer ska utformas och byggas för att följa säkerhetskraven.

Uppgradering    
Den process som renar biogasen från en rötkammare till fordonsgas.