BioGaC - fordonsgas för framtiden

Utbyggnaden av fordonsgas och LNG i norra Sverige begränsas av flera viktiga faktorer. Det finns t ex inget gasnät för enkel distribution av naturgas och år 2014 fanns endast fem tankstationer för fordonsgas. Detta är svåra utmaningar som projektet BioGaC har velat överbrygga.

BioGaC-projektet har stöttat utvecklingen av biogas som fordonsgas i flera regioner i Europa. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat antalet tankstationer i norra Sverige. Därmed kan marknaden för gasdrivna fordon och fordonsgas öka.

SAMARBETE OCH FINANSIERING

Projektet har drivits av Skellefteå kommun och sju partners. Projektet finansierades av Trans-European Transport Network (TEN-T), Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland.


UTMANINGEN
Utbyggnaden av CNG och LNG i norra Sverige begränsas av flera viktiga faktorer. Det finns inget naturgasnät för enkel distribution, och 2014 fanns det bara fem tankställen för CNG. Det är dessa svåra utmaningar som BioGaC projektet har valt att ta itu med.
För att kunna sprida och utnyttja våra erfarenheter till övriga Europa, har utvecklat ett innovativt beslutsverktyg BioGaC-guiden för entreprenörer och andra intressenter som vill bygga CNG bensinstationer även under svåra förhållanden.

Här hittar du guiden
Ladda ner guiden i pdf-format

Gemensamma förtjänster
Biogasen är samhällsnyttig på flera sätt och detta överväger kostnaderna för introduktionen.

Förutom att den minskar klimatutsläpp och förbättra luftkvaliteten I städerna, bidrar regional producerad biogas till nya jobb, regional tillväxt och tillgång till inhemskt bränsle. Detta säkerställer mer stabila drivmedelspriser.

Men det är svårt att få till ett stödsystem som innebär att entreprenörerna inte behöver ta alla de initiala kostnaderna själva. Detta är bakgrunden till vi inom BioGaC projektet bestämde oss för att samverka för att förbättra infrastrukturen och marknaden för biogasmarknaden.